Obchodní podmínky

 1. Všeobecně

Tyto obchodní podmínky e-shopu (dále jen „Podmínky") upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu umístěného na adrese www.nabytek-kocky.cz mezi Wise Ventures s.r.o., se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Praha, 10200, IČ 05987423, e-mail: info@kocici-raj.cz, („Prodávající") a Kupujícím (zahrnujíc jak spotřebitele, tak i ostatní zákazníky). Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány dle právního řádu ČR, tedy především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“) a pokud je Kupujícím spotřebitel, pak se vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami řídí navíc ještě zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 1. Uzavření kupní smlouvy
 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech předepsaných údajů.
 2. Před definitivním zasláním objednávky doporučujeme Kupujícímu vždy využít možnosti provést zevrubnou kontrolu celé objednávky a všech souvisejících informací o vlastnostech a způsobu použití zboží a hlavně seznámit se s Podmínkami pro uzavření smlouvy. Kliknutím na políčko „Potvrdit objednávku" Kupující stvrzuje, že se detailně seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Při pochybnostech je prodávající oprávněn požádat Kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní v ní uvedených. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen potvrdit objednávku a uzavřít tak kupní smlouvu v případech, kdy nemá dostatečné zásoby požadovaného zboží, nebo je-li Kupujícím osoba, se kterou je Prodávající ve sporu, nebo ze strany Kupujícího došlo již dříve k porušení kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 4. Nákresy, fotografie, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené v katalozích na tomto e-shopu jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.
 5. V případě individuálních požadavků Kupujícího, které nejsou součástí nabídky uvedené na tomto e-shopu, typicky např. voliéry na míru, lze uskutečnit objednávku ústní formou při posouzení u zákazníka, či zaslat individuální objednávku objednávku emailem (dále jen „Individuální nabídka“).
 6. V případě, že Prodávající akceptuje Individuální nabídku, je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena smlouva na základě individuální objednávky.
 7. Ustanovení těchto Podmínek vztahující se na Smlouvu uzavřenou na základě objednávky se obdobně použijí i na Smlouvu uzavřenou na základě individuální objednávky.

 

 1. Místo plnění, dodací lhůty, doprava, neodebrání zboží a další
 1. Místem plnění je sídlo nebo sklad Prodávajícího, kde může Kupující zboží osobně vyzvednout, nebo zde bude naloženo přepravci k dopravě ke Kupujícímu.
 2. Dodací lhůta je maximálně čtyři týdny a je splněna dnem vyskladnění zboží ze skladu Prodávajícího, odeslání zásilky, nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Tímto dnem také vzniká právo Prodávajícího fakturovat. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, počasí, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.
 3. Způsob dodání zboží, které má být smontováno na místě určeném Kupujícím (např. voliéry) je určen v potvrzení objednávky. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce.
 4. Ostatní zboží (např. nábytek pro kočky) může být dodáno následujícími způsoby:
  1. Osobní odběr – po domluvě v Praze dle aktuálních skladových zásob
  2. Přepravní společností Toptrans dle aktuálního ceníku uvedeného přímo u produktu
 5. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě), riziko vzniku škody na zboží. Případné poškození způsobené přepravou tak uplatňuje přímo na dopravci, je-li zboží přepravováno dopravcem.
 6. Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo emailem k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Odstoupení musí být doručeno písemně nebo naskenované emailem druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši 50 % přijaté zálohy ve vztahu k ceně neodebraného zboží.
 7. Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující je povinen zajistit místo umístění voliéry tak, aby byl terén upraven a vodorovně srovnán, aby na něj bylo možné umístit voliéru. Blízké okolí tohoto místa musí být přístupné pro snadnou manipulaci s produktem. Kupující zaručuje možnost bezpečného a snadného přístupu k danému místu.
 8. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího.
 9. Zboží je dopravováno pouze v rámci České republiky.

 

 1. Úhrada - platba zboží

U nákupu přes E-shop je požadována minimálně 50% záloha ve výši ceny objednávky. Při nezaplacení požadované zálohy do 14 dnů od vystavení objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena. Odsouhlasená dodací lhůta se počítá od připsání úhrady celé kupní ceny na účet Prodávajícího uvedený v objednávce. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody.

        5. Ochrana osobních údajů

O tom jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakého důvodu a za jakými účely, se více dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů

        6. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.
 2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:
 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží
 3. Toto právo je však vyloučeno v případě, že je dodané zboží vyrobeno nebo upraveno dle Vašeho přání (např. označeno štítkem se jménem Vaší kočky)
 4. Pro účely případného uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat jednatelku společnosti Wise Ventures s.r.o. Alenu Hrabánkovou, trvalé bydliště Petrov nad Desnou 246, Petrov nad Desnou, 78814, formou jedno­stranného právního jednání.
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Po obdržení vráceného zboží Vám vrátíme uhrazenou částku za kupní cenu, bez nákladů vynaložených na dodání zboží.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, dodejte zpět nebo je předejte Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám dodáte zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku upozorňujeme, že jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese Kupující zvýšené náklady na vrácení zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy


Oznámení o odstoupení od smlouvy - akceptujeme pouze písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané na adresu jednatelky společnosti.

Adresát: Alena Hrabánková, Petrov nad Desnou 246, Rapotín, 78814.

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů 
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

3. Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupující - spotřebitele o dodržení následujícího postupu:

 1. Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o doručení zboží zpět na adresu našeho skladu.
 2. Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete e-mailem na naši emailovou adresu info@kocici-raj.cz, nebo písemně na adresu jednatelky společnosti Wise Ventures s.r.o. Aleny Hrabánkové, Petrov nad Desnou 246, 78814.
 3. V případě voliér pro kočky je nutné zboží rozmontovat na nejmenší možné díly a po domluvě doručit na adresu našeho skladu, kterou vám sdělíme. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech součástek a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodilo. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato), bez předchozí domluvy ani jakýmkoliv jiným způsobem (např. přepravní společností), zboží nebude v takovém případě rovněž převzato.
 4. V případě ostatního zboží (např. nábytku pro kočky) je nutné zboží doručit na adresu jednatelky společnosti Wise Ventures s.r.o. Aleny Hrabánkové, Petrov nad Desnou 246, 78814. Zboží musí být kompletní (včetně všech součástek a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodilo. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato), bez předchozí domluvy ani jakýmkoliv jiným způsobem (např. přepravní společností), zboží nebude v takovém případě rovněž převzato.

d) Peníze budou zaslány na účet (při platbě převodem či kartou), nebo složenkou (v případě platby v hotovosti). Změna příjemce nebo způsobu vrácení částky je zpoplatněna částkou 500,- Kč.

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:

 • je-li zboží vráceno poškozené (včetně jeho součástek a příslušenství), použité, opotřebené nebo nekompletní (bez součástek, příslušenství, atd.),
 • je-li zboží objednáno se zakázkovou výrobou – zboží nebo jeho část je vyrobeno a zkompletováno teprve na základě objednávky Kupujícího. Tyto výrobky jsou v nabídce e-shopu zřetelně označeny (např. CatCastle jako obecné označení voliéry na zakázku), popř. je objednávka zákazníkovi zaslána dle domluvy emailem
 • jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato;

V souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku jde ve výše uvedených případech o případy, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.

Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech Prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5% denně z fakturované částky (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).

 1. Reklamace, záruční lhůty
 1. U veškerého dodaného zboží musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem či Prodávajícím, jinak nebudou uznány. Veškeré zjištěné vady musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu na adrese jednatelky společnosti Aleny Hrabánkové, Petrov nad Desnou 246, Rapotín, 78814.
 2. Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku a těchto obchodních podmínek.
 3. V případě, že objednávce nepředchází osobní schůzka za účelem posouzení technického stavu a dalších skutečností u zákazníka (jako např. v případě objednání varianty produktu "All Inclusive"), ručí Kupující za pravdivost a přesnost poskytnutých informací Prodávajícímu a je povinen uhradit veškeré náklady, které vzniknou vlivem nesprávnosti, nepřesnosti či zkreslení těchto poskytnutých údajů.
 4. Odpovědnost za vady nevzniká v případě, kdy:

(a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu se zásadami standardního používání, s podmínkami používání, či „Návodem na používání" dodaného prodávajícím; a/nebo
(b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo
(c) bylo násled­ně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Odpovědnost za vady se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním či působením přírodních vlivů, ani na případné vady či kazy na dřevě, ze kterého je zboží vyrobeno.

 1. V případě, že Kupující v době od 7 do 24 měsíců od převzetí zboží prokáže, že za vadu odpovídá Prodávající, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním.
 2. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky Prodávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.

 

 1. Rozhodné právo, příslušnost soudu
 1. Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem pro obě smluvní strany je v případě sporů Okresní soud v Šumperku, nebo Krajský soud v Olomouci. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště Kupujícího.
 2. Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články Podmínek však zůstávají nedotčeny.
 3. Věcně příslušným subjektem k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce s webovými stránkami www.coi.cz.
   
 1. Závěrečná ustanovení a platnost podmínek
 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 
 2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci či spolupracovníci Prodávajícího, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení či smontování zboží.
 5. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 7. Podáním objednávky prostřednictvím E-shopu Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.
 8. Tyto obchodní podmínky e-shop vstoupily v platnost a účinnost dne 11.12.2017 a nahrazují všechny dříve vydané obchodní podmínky E-shopu.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací